Friday, 24 August 2012

లైక్ బేబి, బేబి, బేబి...

యు నొ యు లవ్ మి, ఐ నొ యు కేర్
జస్ట్ షౌట్ వెనెవర్, అండ్ ఐవిల్ బి దేర్
యు ఆర్ మై లవ్, యు ఆర్ మై హర్ట్
అండ్ వి విల్ నెవర్, ఎవర్, ఎవర్ బి అపార్ట్